Advertisement

ނައިބު ރައީސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 ނޮވެންބަރު 2021 - 19:08 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ނައިބު ރައީސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ނައިބު ރައީސް (ކ) އަލީ އަޝްފާގާ ސަލާމްކުރަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ނައިބު ރައީސް ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކުރަމްއާ ސަލާމްކުރަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވި އިސް ފަރާތްތަކުން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ގައުމީ ކޯޗު މޮރިއޭރޯ (ވ) އާއި އޭނާގެ ޓްރާންސްލޭޓަރު ވާހަކަ ދައްކަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސުޒޭން (ވ) އާއި ޓީމުގެ ޑޮކްޓަރު ރާފިއު ވާހަަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެފްއޭއެމާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑޭ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: އިވެންޓްގެ ތެރެއިން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖަވާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި. .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ގައުމީ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ގައުމީ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އަންނަ ހަފްތާގައި ލަންކާގައި ބާއްވާ ފޯ ނޭޝަންސް ކަޕްގައި ގައުމީ ޓީމު ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައި: ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ނައިބު ރައީސާ އެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން .-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ނައިބު ރައީސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 ނޮވެންބަރު 2021 - 19:08 0