Advertisement

ފޮޓޯ ގެލެރީ: ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗް

14 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 06:13 0

ހުސެއިން ވަހީދު

އަދި

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ވަހީދު
ހުސެއިން ޝަޔާހް


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ބަންގްލަދޭޝްގެ ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: ނޭޕާލްގެ ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝަން ސަޕޯޓަރުން ފޯރިދެނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝަން ސަޕޯޓަރުން ފޯރިދެނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝަން ސަޕޯޓަރުން ފޯރިދެނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝަން ސަޕޯޓަރުން ފޯރިދެނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝަން ސަޕޯޓަރުން ފޯރިދެނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗް ބަލަން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ނޭޕާލްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗް ބަލަން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ނޭޕާލްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އާއި ނޭޕާލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗް ބަލަން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ނޭޕާލްގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ، ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުން، ބަންގްލަދޭޝް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ރޯމުން ދާއިރު، ދެ އޮފިސަލަކު އޭނާގެ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ނޭޕާލް އަތުން ބަލިވެ، ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމުން، ބަންގްލަދޭޝް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ރޮމުން ދަނޑުން ފައިބަން އަންނައިރު، ދެ އޮފިސަލަކު އޭނާގެ ކައިރީގައި. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 13، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަން ޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިއުމުން، ނޭޕާލްގެ ކޯޗް އުފާ ފާޅުކުރަނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ އަދަދު


ފޮޓޯ ގެލެރީ: ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް ނޭޕާލް ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗް

14 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 06:13 0

ހުސެއިން ވަހީދު
ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ވަހީދު

އަދި

ހުސެއިން ޝަޔާހް