Advertisement

ކުރު ދަތުރެއްގައި ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 17:34 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގަތް ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފަސް މަސް ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން: ނަޝީދަށް އެއާޕޯޓުން ރައީސް ސޯލިހު މަރުހަބާ ދެންނެވިއިރު ސަޕޯޓަރުން އެއްވެ ތިބި. ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ތިން ދުވަހަށް - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކުރު ދަތުރެއްގައި ނަޝީދު ރާއްޖެއަށް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 17:34 0