Advertisement

ފޮޓޯ ގެލަރީ: ރާއްޖެ - ލަންކާ މެޗް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 06:47 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ-ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި ރާއްޖެ ވަނީ މޮޅުވެ، ފައިނަލް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފައި.


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ލަންކާގެ ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް އެތުރިގެން. -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް އެތުރިގެން. -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރެއް -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގައި އެންމެ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު. -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދުއޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލަންކާގެ ސަޕޯޓަރުން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ކެޕްޓަން އަކްރަމް-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/އަދަދު


އޮކްޓޯބަރު 10، 2021: އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އަދަދު


ފޮޓޯ ގެލަރީ: ރާއްޖެ - ލަންކާ މެޗް

11 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 06:47 0