Advertisement

"މަގޭ މަހަލްދީބް" ގެ ނަމުގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗްކުރުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 02:04 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ރާއްޖޭގައި އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން "މަގޭ މަހަލްދީބް" މިރޭ ލޯންޗްކުރީ ހާއްސަ ހަފްލާ އަކުން. މި އިވެންޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް (ކ) އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (މ) އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މި އިވެންޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް (ވ) އާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (މ) ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަން ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ލޯގޯ ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އޮންލައިން އެންޑް ޕީއާރް ޕާޓްނަރަކަށް "އަދަދު" ހަމަޖައްސައި ފިލާ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ: އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް (ވ) އަދި އަަދަދުގެ ފަރާތުން ސީއީއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ -- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: މުބާރާތުގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކީ އެސްޓީއޯ-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: ރާއްޖޭން އެންމެ ފުރަތަމަ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު އެ މުބާރާތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޒްމީން ލިޔުނު ފޮތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2021: އަންނަ މަހު 1-16 އަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ކެމްޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން: އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


"މަގޭ މަހަލްދީބް" ގެ ނަމުގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗްކުރުން

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 02:04 0