Advertisement

ހިޔާ ފުލެޓަށް ވަންނަން އެންމެން އަވަދިނެތި!

1 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 15:06 2

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހިޔާ ފްލެޓުތަކަށް މުދާ ވައްވާ ދިރިއުޅެން ހުއްދަ އެޗްޑީސީން ދީފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެތެރޭގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެނީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ހަރަދުކޮށްގެންނެވެ. ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކަށް 7،500 ރުފިޔާ އެވެ.


ހިޔާ ފުލެޓަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުމަށް މުދާ ވައްދަނީ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭސީންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓެއްގެ ކޮޓަރީގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ބައެއް އެޕާޓުމަންޓު ތަކުގައި މުށިޖެހުން ނިންމާ މުދާ ވައްދަންވަނީ ފަށާފައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓެއްގައި މުށި ޖަހާ ނިންމާފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓެއްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ސިންކެއް ތެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފުލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ލިބުމަށް ވަނީ ދަތިވެފައި. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


އެޕާޓުމެންޓެއްތެރޭ މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ކޮޓަރިއެެއްގައި މުށިޖަހާ ނިންމާފައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ ބެލްކަނީގައި މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓު ފާހަނާއެއްގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފެލެޓެއްގެ ސިޓީން ރޫމުގައި މަސައްކަތް ފަށަފައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓް ލިބުނު އާއިލާތަކުގެ މުދާ ވެއްދުމުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ފްލެޓެއްގެ ކުޑަދޮރުކައިރީ މީހަކު ހުއްޓިލައިގެން.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ހިޔާ ފްލެޓުގެ ޓަވަރުތަކެއް-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ހިޔާ ފުލެޓަށް ވަންނަން އެންމެން އަވަދިނެތި!

1 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 15:06 2