Advertisement

ވެކްސިން ކިޔުގެ ތަރުތީބު އޮޅި މީހުން ތޮއްޖެހިފައި!

6 ޖުލައި 2021 - 14:16 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އިއްޔެ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކިޔު ދިގުވެ މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.


ވެކްސިން ޖެހުމަށް ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން އައިސް މަޑުކޮށްލައިގެން.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް މީހުން ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް އަންނަނީ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް މިއަދު ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްވެފަ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަމްބަރު ނަގައިގެން ކިޔުގައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް އަންނަ މީހުން ކިޔުއަށް އަރަނީ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް މީހުން އަންނަނީ، ކިޔުގައި މީހަކު މަޑުކޮއްލައިގެން.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަމްބަރު ނަގައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކިޔުގައި..ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް މީހަކު ރަޖިސްޓަރ ވަނީ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ތެރެއިން.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަނީ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަމްބަރު ދޫކުރަނީ.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ނަމްބަރު ނަގައިގެން ކިޔުގައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީ ބިދޭސީން ކިޔުގައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ޖެހުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީ ބިދޭސީން ކިޔުގައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް/ އަދަދު


ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ސެނެހިޔާ ކައިރީ ބިދޭސީން ކިޔުގައި.. ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ވެކްސިން ކިޔުގެ ތަރުތީބު އޮޅި މީހުން ތޮއްޖެހިފައި!

6 ޖުލައި 2021 - 14:16 0