Advertisement

މާލެ ބަންދުކުރާތީ އެންމެން ބާޒާރަށް

25 މޭ 2021 - 17:28 0

ހުސެއިން ވަހީދު

ހުސެއިން ވަހީދު

ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މިއަދު ވަނީ ބާޒާރަށް ނިކުމެފައި


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ ކިޔޫގައި...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ ކިޔޫގައި...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ ކިޔޫގައި...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ކޮވިޑް 19ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން މާލެ ބަންދުކުރަން ނިންމުމުން ގިނަބަޔަކު ބާޒާރަށް ނިކުމެ...- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


މާލެ ބަންދުކުރާތީ އެންމެން ބާޒާރަށް

25 މޭ 2021 - 17:28 0