Adhadhu - First Hundred days

logo

👏ފުރިހަމަވި

65

👍ކުރިއަށްދާ

16

😢ނުނިމޭ

78

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފްތާގެ މަގުޗާޓު