Advertisement

ފޮޓޯ; އާ ސަރުކާރުގެ "ހަފްތާ 14" ލޯންޗުކުުރުން

16 ނޮވެންބަރު 2023 - 16:15 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - އާ ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސައީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް އޭނާ ފުރުއްވީ އެ މަގާމު --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރުކާރުގެ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރުކާރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އަބްދުالله މުއްތަލިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ އާދަމް ނަސީރު --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަހްމަދު އުޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި. މި ފޮތް ބަހާލާފައިވަނީ އަށް ބަޔަކަށް --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިވަވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރަނީ. އޭގައި 172 މަޝްރޫއެއް ހިމަނައި، އެކަމަށް 250 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16, 2023 - ޑރ. މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން, "ހަފްތާ 14" ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނާއި, އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --- ފޮޓޯ: އަބްދުالله އިޔާން/އަދަދު


ފޮޓޯ; އާ ސަރުކާރުގެ "ހަފްތާ 14" ލޯންޗުކުުރުން

16 ނޮވެންބަރު 2023 - 16:15 0