Advertisement

ފޮޓޯ; ދައުރުގެެ އެންމެ ފަހު ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުން

15 ނޮވެންބަރު 2023 - 12:22 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެންމެ ވަޒީރުންގެ އެންމެ ފަހު ބައްދަލުވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ފޮޓޯ; ދައުރުގެެ އެންމެ ފަހު ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުން

15 ނޮވެންބަރު 2023 - 12:22 0