Advertisement

ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސްއަކަށް އަސްލަމް ހޮވުން

14 ނޮވެންބަރު 2023 - 15:48 0


ނޮވެމްބަރު 13، 2022: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސްއަކު ހުވުމަށް ރޭ ބޭއްވި ވޯޓުލުމުގައި މެމްބަރުންގެ ވޯޓުތައް ގުނަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 14، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސް އަކަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްލަމް އިންތިހާބު ވުމުން، އެމްބަރުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ އާއި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ރިޔާސަތު ގޮނޑި ކައިރީގައި. އަސްލަމްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ވިދިވިދިގެން ހަތަރު ވަނަ ދައުރެއްގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެމްބަރެއް-- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖާބިރު ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފު ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުޝާމް ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައީސް އަދި މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވޯޓު ކުރުދާސް ދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަކު ހޮވުމަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހަސަން ވޯޓު ލައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަލާމްކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު-- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް އާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުފ އަދި ބައެއް އެހެން މެމްބަރުން -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ނޮވެމްބަރު 13، 2023: މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ


ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ރައީސްއަކަށް އަސްލަމް ހޮވުން

14 ނޮވެންބަރު 2023 - 15:48 0