Advertisement

ފޮޓޯ؛ އަދަދު "ބޯޅަ އީދު" ގެ އިނާމުތައް ހަވާލުކުރުން

15 ޖަނަވަރީ 2023 - 22:00 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ވޯލްޑް ކަޕް 2022 އާއި ދިމާކޮށް އަދަދު އިން ބޭއްވި ބޯޅަ އީދުގެ ހަރަކާތްތަކުން ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އިނާމު ދީފި އެވެ.


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ބައިވެރިން ހަފްލާއަށް އަންނަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު ނިޔާޒް އަދަދުގެ ސީއީއޯއާ އެކު --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ސްޕޮންސަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑް --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ހަފްލާގެ ބައިވެރިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ އެންމެ ގިނަ މެޗުތަކުގެ ސްކޯ ދިމާކުރި ފަރާތަށް އިނާމު ހަވާލުކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ބައިވެރިއަކަށް އިނާމު (ސައިކަލެއް) ހަވާލުކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ސްޕޮންސަރުންނަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ސްކޯ ދިމާކޮށްގެން 3 ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތަށް އިނާމު ހަވާލުކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖެނުއަރީ 15، 2022 - އަދަދު ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖް 'ބޯޅަ އީދު'ގެ ވަނަ ވަނައަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން؛ ސީއީއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒު މޫސާ ވާހަކަދައްކަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ އަދަދު "ބޯޅަ އީދު" ގެ އިނާމުތައް ހަވާލުކުރުން

15 ޖަނަވަރީ 2023 - 22:00 0