Advertisement

ފޮޓޯ؛ އާ ޗެެމްޕިއަނުން ފެނިގެންދިޔަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް

16 ނޮވެންބަރު 2022 - 01:31 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން. ނަބާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަން އިޔާން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ފިރިހެން ސިންގަލްސް މެޗުގެ ތެރެއިން ނިބާލް އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: މިކްސް ޑަބަލްސް މެޗުގެ ތެރެއިން ޒަޔާން އާއި ނަބާ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަން ތޯއިފް އާއި ޒަޔާން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގެ ތެރެއިން ނަބާ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ޝައިބާ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ގައުމީ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ނިބާލް ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ގައުމީ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ޒަޔާން ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ގައުމީ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން އަޖުފާން ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު: ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން މެޗެއްގެ ތެރެއިން އިޔާން ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޮވެމްބަރު 16، 2022 - ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު ޓީމު އިވެންޓް ބާއްވާފައިނުވާއިރު، އޯޕަން ޑްރޯގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ވަނީ ކޮންމެ ޑިވިޝަނެއްގައި ފަސް އިވެންޓް ބާއްވާފައި: ގައުމީ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ފާތިމަތު ނަބާހާ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ތަށި ހޯދީ ނިބާލް އަހުމަދު -- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ އާ ޗެެމްޕިއަނުން ފެނިގެންދިޔަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް

16 ނޮވެންބަރު 2022 - 01:31 0