Advertisement

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2021

13 ނޮވެންބަރު 2022 - 13:46 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ނޫސްވެރިންގެ އިނާމް ދީފައިވާއިރު 11 ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އެވޯޑެއް "އަދަދު"ގެ އުފެއްދުންތަކުން ނޫސްވެރިން ހޯދާފައިވޭ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2021

13 ނޮވެންބަރު 2022 - 13:46 0