Advertisement

ފޮޓޯ؛ 'މަމެން' އިންޓަ-ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ވަނަތައް ހޮވުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 13:34 0

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަބްދުﷲ އިޔާން

ވާދަވެރި 32 ސްކޫލަކުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު މިމަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ވަނަތައް ހޮވައި އެވޯޑް ދީފި އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އެއީ 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށެވެ. މުބާރާތުގައި ޖަހާފައިވަނީ 200 މީޓަރު ރޭސްތަކާއި 200 މީޓަރު ރޭސްތަކެކެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ 'މަމެން' އިންޓަ-ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ވަނަތައް ހޮވުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 13:34 0