Advertisement

ފޮޓޯ؛ މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް ފެށުން

21 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 16:20 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ "މޯލްޑިވްސް ބްރައިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް 2022" މިއަދު ހެނދުނު ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރ 21، 2022 - އޭޑީކޭ އިން އިންތިޒާމކޮށްގެން ބާއްވާ 'މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް' ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އޭޑީކޭ ގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އޭޑީކޭއަށް އެހީތެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އެވޯޑް ދީފަ އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް ފެށުން

21 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 16:20 0