Advertisement

ފޮޓޯ؛ ފޯރިގަދަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

18 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 13:14 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން 32 ސްކޫލަކުން 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވި.


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ޖުމުލަ 32 ސްކޫލަކުން 900 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވި --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މި ހަރަކާތް ބަލާލުމަށް ދިޔަ --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. 11 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރުން ދަށާއި، 15 އަހަރުން ދަށާއި، 17 އަހަރުން ދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށުގެ އިވެންޓުތައް އޮތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ޖުމުލަ 32 ސްކޫލަކުން 900 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވި --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. ދިރާގާ އެކު މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ބައިކް މޯލްޑިވްސް އަކީ "އިންޓަނޭޝަނަލް ސައިކްލިސްޓް ޔޫނިއަން" ގެ މެމްބަރެއް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. ދިރާގާ އެކު މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ބައިކް މޯލްޑިވްސް އަކީ "އިންޓަނޭޝަނަލް ސައިކްލިސްޓް ޔޫނިއަން" ގެ މެމްބަރެއް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ސައިކްލިން ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާ މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގައި ފަސް އުމުރުފުރާ އަކުން ކުދިން ވާދަކުރި --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ސްކޫލް ސައިކްލިން މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2022 - މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތިން ވަނަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ޖުމުލަ 32 ސްކޫލަކުން 900 އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ބައިވެރިވި --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ފޯރިގަދަ "މަމެން" އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

18 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 13:14 0