Advertisement

ފޮޓޯ؛ ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވުން

16 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 07:19 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ދެ ވަނަ ޓަވަރުގައި މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވައި ދެއްވީ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ހުސައިން އަމްރު އާއި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު އެވެ.


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މިފްކޯ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. މި ފިހާރަ ހުޅުވައި ދެއްވީ މިފްކޯގެ ޗެއާމަން އަދި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު އެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އާއި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ހުޅުވައި ދެއްވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ހުސައިން އަމްރާއި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު އަދި މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއީލް ފައުޒީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި މިފްކޯ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް އުފެއްދުންތައް އަމްރު ބައްލަވާލައްވަނީ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި ހުޅުވި މިފްކޯގެ ފިހާރައިގައި ވިއްކަން ހުރި ދިވެހި ރުކުރާ --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގެ މިފްކޯ ފިހާރައިގައި ވިއްކަން ހުރި ފިނިކުރި ރަތްމަސް ތަކެއް. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި ހުޅުވި މަސް ފިހާރަ: މި ފިހާރަ ހެނދުނު 8:30 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށް ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ސެޕްޓެމްބަރު 15، 2022 - ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ މަސް ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ހިޔާ ފްލެޓުގައި މިފްކޯގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވުން

16 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 07:19 0