Advertisement

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެކު 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ'

31 ޖުލައި 2022 - 22:35 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ޓުއާގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" މިއަދު ހެނދުނު ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގައި ފަށައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ބޮޑީބޯޑަރުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ އެވެ.


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' ގައި 150 އަށް ވުރެން ގިނަ އެތްލީޓުންނާއި އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ދުނިޔޭގެ އަންހެން ރޭންކިން ގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލްގެ ނޭމަރާ ކާވާލޯ ހީޓަށް ތައްޔާރުވެގެން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ފިރިހެން އެތުލީޓަކު ރާޅާ އަޅަނީ --- ފޮޓޯ؛ މިރާޝް ނާޝިމް / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މުބާރާތުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ގިނަ އެތުލީޓުން ފެންނާނެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: ދުނިޔޭގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ސައުތު އެފްރިކާގެ ޓްރިސްޓަން ރޮބާޓްސް ވާދަވެރިންގެ ހީޓް ބަލާލަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މިއީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މި ފަދަ ފުރަތަމަ އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑީބޯޑިން މުބާރާތް --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ރާއްޖޭގެ ދެ އެތުލީޓުން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ދެ އެތުލީޓަލު މޫދަށް ފައިބަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: ޖޫނިއާ ކެޓެގަރީގެ އެތުލީޓަކު ހީޓްގައި ބައިވެރިވާން ފޭބުމުގެ ކުރިން އިރުޝާދު ދެނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: އަންހެން ބޮޑީބޯޑަރަކު ހީޓެއްގައި ވާދަކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: މިއަދުގެ އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން ސާރި އޮހާރާ ހީޓް ނިންމާލުމަށް ފަހު --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި: ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބޯޑަރަކު އިވެންޓަކަށް ތައްޔާރުވަނީ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖުލައި 31، 2022 - އައިސީބީ އިން އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ޓުއާ މުބާރާތް 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022' 150 އަށް ވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުންނާ އެކު މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި އެކު 'ވިސިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ'

31 ޖުލައި 2022 - 22:35 0