Advertisement

ފޮޓޯ؛ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޕެރޭޑް

26 ޖުލައި 2022 - 21:54 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޙަރަކާތުގައި ދިވެހި ސިފައިން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވާފައި. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް.


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ފެށި ޕެރޭޑު ނިންމާލީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮއްޓަށް. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން ފެށި ޕެރޭޑު ނިންމާލީ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮއްޓަށް. --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ޖުލައި 26، 2022 - ރާއްޖޭގެ 57 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕެރޭޑުގެ ތެރެއިން. މި ޕެރޭޑު ބަލާލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުތް --- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/އަދަދު


ފޮޓޯ؛ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޕެރޭޑް

26 ޖުލައި 2022 - 21:54 0