Advertisement

ފޮޓޯ: ޔޯގާ އިވެންޓުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރަށް

23 ޖޫން 2022 - 10:20 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިއްޔެ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ރޭ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި ހަ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ލެވެންޑާ ރެސްޓޯރެންޓް އިން ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓް މުހައްމަދު ރައްޒާން ހައްޔަރުކުރުން --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ލެވެންޑާ ރެސްޓޯރެންޓު އިން ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓް މުހައްމަދު ރައްޒާން ހައްޔަރުކުރުން --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ލެވެންޑާ ރެސްޓޯރެންޓް އިން ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓް މުހައްމަދު ރައްޒާން ހައްޔަރުކުރުން --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ލެވެންޑާ ރެސްޓޯރެންޓް އިން ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓް މުހައްމަދު ރައްޒާން ހައްޔަރުކުރުން --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. މާވެޔޮ މަގު އޭޑީކޭ ފާމަސީ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް އޮންނަ މަގުން ޝެއިޙް ފަޒްލޫން ހައްޔަރު ކުރަނީ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. މާވެޔޮ މަގު އޭޑީކޭ ފާމަސީ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް އޮންނަ މަގުން ޝެއިޙް ފަޒްލޫން ހައްޔަރު ކުރަނީ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. މާވެޔޮ މަގު އޭޑީކޭ ފާމަސީ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް އޮންނަ މަގުން ޝެއިޙް ފަޒްލޫން ހައްޔަރު ކުރަނީ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ޝެއިޙް ނިޝާން ދިރިއުޅޭ ރެހެނދި ފްލެޓް ކައިރީގައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް. --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ޝެއިޙް ނިޝާން ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކައިރިން ހައްޔަރު ކުރަނީ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ޝެއިޙް ނިޝާން ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކައިރިން ހައްޔަރު ކުރަނީ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 22، 2022 - ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތް ހުއްޓުވައި، ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން. ޝެއިޙް ނިޝާން ދިރިއުޅުއްވާ ގެ ކައިރިން ހައްޔަރު ކުރަނީ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ: ޔޯގާ އިވެންޓުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރަށް

23 ޖޫން 2022 - 10:20 0