Advertisement

ފޮޓޯ؛ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކާއި އެޗްޑީސީއިން ހަވާލުވުން

21 ޖޫން 2022 - 13:03 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އެ މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ޗައިނާ މެޝީނަރީ އިންޖިނިއަރިން ކޯޕަރޭޝަން (ސީއެމްއީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ 13-11 ބުރީގެ 10 ޓަވަރުގެ އެކްސްޓީރިއާ އެއްކޮށް ނިމި އިންޓީރިއާ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައި ނިމުނު ނަމަވެސް އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރީ ދެ ޓަވަރެވެ.


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގެ ހާއްސަ މެސެޖެއް --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި ގިނަ ވަޒީރުންތަކާއި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ރަސްްމިއްޔާތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން މި ފްލެޓުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސުހެއިލް އެވެ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފްލެޓްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޖޫން 20، 2022 - ވިނަރެސް ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފްލެޓްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކާއި އެޗްޑީސީއިން ހަވާލުވުން

21 ޖޫން 2022 - 13:03 0