Advertisement

ފޮޓޯ؛ ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

20 ޖޫން 2022 - 10:09 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ރޭ ބޭއްވި ސްޓެލްކޯގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ އެކި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދީފައިވެ އެވެ.


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ޖޫން 19، 2022 - ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ސްޓެލްކޯ އުފައްދަވާފައި ވަނީ 1997 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި، ސްޓެލްކޯގެ 25 އަހަރުގެ ތާރީހިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ހިދުމަތްކޮށް ދެއްވާފައިވާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑާއި، ދިގު މުއްދަތުގެ އެވޯޑު އަދި ބެސްޓް ޔުނިޓް ހެޑް/ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރުންނަށް ދޭ އެވޯޑު ދިނުން އޮތެވެ --- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް


ފޮޓޯ؛ ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

20 ޖޫން 2022 - 10:09 0