Advertisement

ފޮޓޯ؛ ސައުތު އޭޝިއާ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް!

އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް.


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރާއްޖޭގެ ދީމާއާ މެޑަލް ހަވާލުކުރަނީ..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: އިންޑިއާ ޓީމުން މެޑަލް ދައްކާލަނީ..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދީމާ (ކ) އާއި މިޝްކާ..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ކެޑޭޓް ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ދީމާ..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ކެޑޭޓް ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ދީމާ..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް..-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ސަޕޯޓަރުން ދިވެހި ޓީމަށް ހިތްވަރުދެނީ..-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދާއި ނައިބު ރައީސް ޝިއުރީ ޓީމަށް ހިތްވަރުދެނީ.-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް..-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ރާއްޖޭގެ މިޝްކާ މެޗެއްގެ ތެރެއިން..-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ދީމާ..-- ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އިޔާން/ އަދަދު


މާލެ، (މެއި 11) - އިއްޔެ ނިމުނު ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ހުރިހާ އިވެންޓަކުން އިންޑިއާ އިން ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައި. ރާއްޖޭން ވަނީ ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ފަސް ލޯ މެޑަލް އާއި އެއް ރިހި މެޑަލް: ދީމާ އޭނާގެ ބައްޕަ ސައްތާރާ އެކު..-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ސައުތު އޭޝިއާ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ޖުމްލަ ހަ މެޑަލް!

12 މޭ 2022 - 09:14 0

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން