Advertisement

ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯގެ "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން"

11 މޭ 2022 - 11:23 0

ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ވަނީ އިއްޔެ "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް އިއްޔެ ބާއްވަފައި. ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންނާއެކު މި ހަރަކާތް ބޭއްވި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަލުން ހުޅުވި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖާ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ވެސް އެސްޓީއޯއިން ހަމަޖެއްސި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ވަނީ އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ އައިވީ ޑްރިންކިން ޔޯގަޓްގެ އާ ޕެކޭޖިން ވެސް ތައާރަފްކޮށްފައި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ހޭދަކުރި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަލުން ހުޅުވި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން ކުއްޖެއްގެ މޫނުގައި ފޭސް ޕެއިންޓު ކުރަނީ. މި ހަރަކާތް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި މިދިޔަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އަލުން ހުޅުވި އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން. މި ހަރަކާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވި --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


މެއި 10، 2022: ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން ބޭއްވި "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން" ގެ ތެރެއިން ރޮބޯމޭން ކުޑަކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަނީ --- ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ


ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯގެ "އައިވީ ކިޑްސް އީވްނިން"

11 މޭ 2022 - 11:23 0