Advertisement

ފޮޓޯ؛ ވާދަވެރި މެޗުތަކަކަށްފަހު އަންހެން ޓީމަށް ހަތަރު މެޑަލް!

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގައި މިހާތަނަށް ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ބައިން އަންހެން ޓީޓީ ޓީމުން ވަނީ ހަތަރު ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި. އެއީ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް އަންހެން ޓީމު އިވެންޓުން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ދެ ލޯ މެޑަލް.


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ރަފާ އުފާފާޅުކުރަނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ޒީކު މެޗެއްގެ ތެރެއިން...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމުގެ އައުޒަމް މެޗެއްގެ ތެރެއިން...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ދީމާ މިހާތަނަށް ހޯދި ހަތަރު މެޑަލްގައި ވެސް ހިއްސާ އެބައޮތް...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ރަފާ މެޗެއްގެ ތެރެއިން...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: އަންހެން ޑަބަލްސް މެޗެއްގެ ތެރެއިން ދީމާ (ކ) އާއި ރަފާ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ޓީޓީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ މެމްބަރުން ޓީމަށް ހިތްވަރުދެނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް.: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު މަހުލޫފް އަދި ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް ވެރިން..- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ޓީޓީ މެޗުތައް ބަލަން އައި އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްދަލުކުރަނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ދީމާ މެޗެއްގެ ތެރެއިން އުފާފާޅުކުރަނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ތާބިން ސުޖާއު މެޗެއްގެ ތެރެއިން އުފާފާޅުކުރަނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: ޓީޓީ ޓީމުގެ ކޯޗު ކޮސްޓޯ ކުޅުންތެރިންނަށް ބުނެދެނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 10) - ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޖޫނިއާ އާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލޯ މެޑަލް: އެއީ އަންހެން ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ކެޑޭޓް/ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ޖޫނިއާ/ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ދެ ލޯ މެޑަލް: މިހާރު ބާކީ އޮތީ ސިންގަލްސް ބައިގެ މެޗުތައް: މެޗެއްގެ ތެރެއިން ޒީކް ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ...- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


ފޮޓޯ؛ ވާދަވެރި މެޗުތަކަކަށްފަހު އަންހެން ޓީމަށް ހަތަރު މެޑަލް!

11 މޭ 2022 - 01:01 0

އަބްދުﷲ އިޔާން
މުހައްމަދު ޝާބިން

އަބްދުﷲ އިޔާން

އަދި

މުހައްމަދު ޝާބިން