Advertisement

ފޮޓޯ: ސަރަހައްދީ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް ފެށުން، ތަރިންގެ އާ ފެނިލުމެއް

9 މޭ 2022 - 20:28 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ޓީމުގެ އުމީރު މިއަދުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ނޭޕާލްގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ރާއްޖެ ޓީމުގެ ޒީކް ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީމުގެ ޒީކް އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއަދު އަންހެން ޖޫނިއާ ޓީމުގެ މެޗެއް ބަލާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެންނެވި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއަދުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ރަފާ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ޕާކިސްތާން ކުުޅުންތެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ދީމާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީމުގެ ރަފާ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މެޗެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީމުގެ ދީމާ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީމުގެ މިޝްކާ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީމުގެ މިޝްކާ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


މާލެ (މެއި 9) - ސައުތު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފެށިއިރު، މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަ ގައުމަކުން ވާދަކުރޭ: ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ދެ ކެޓަގަރީން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ ޖޫނިއާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖޫނިއާ ދެ ވަނަ މުބާރާތް: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ޖޫނިއާ އަންހެން ޓީމު ވަނީ ސެމީން ފުރުސަތު ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން/ އަދަދު


ފޮޓޯ: ސަރަހައްދީ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް ފެށުން، ތަރިންގެ އާ ފެނިލުމެއް

9 މޭ 2022 - 20:28 0