Advertisement

ފޮޓޯ: ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ނައިފަރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު

10 ޖަނަވަރީ 2022 - 19:14 0

ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ނައިފަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ އެޕެކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވީ ޑޮޓްކޮމް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ޑޮޓްކޮމް ވަނީ މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވިފައި.-- ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް


ފޮޓޯ: ވިމެންސް އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ނައިފަރު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު

10 ޖަނަވަރީ 2022 - 19:14 0