Advertisement

ޕީސީއާރް ހަދަން ދިގު ކިޔުތަކެއް

10 ޖަނަވަރީ 2022 - 16:15 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

މާލޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން، މާލޭން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފުރާއިރު ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އުސޫލު ބަދަލުކުރުމާއެކު ކިއުތައް ވަނީ ދިގުވެފައި.


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


10 ޑިސެމްބަރ، 2022 - މާލެ ސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 'ކޮވިޑްސޭފް' ޕޯޓަލްއިން ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ދައްކާފައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރުމާއިއެކު ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކިއު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ --- މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޕީސީއާރް ހަދަން ދިގު ކިޔުތަކެއް

10 ޖަނަވަރީ 2022 - 16:15 0