Advertisement

ފޮޓޯ؛ 4 އަހަރަށްފަހު ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް ކުރިއަށް!

6 ޖަނަވަރީ 2022 - 12:54 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ.


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާއި މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން، މާޒިޔާގެ ކޯނޭ (ވ) ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: މާޒިޔާގެ އުމެއިރު ކައިރިން ސަސްގެ ކީޕަރު ޝަފީއު ބޯޅަ ހިފަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ވެލެންސިއާގެ ސެންޓޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިއަކު ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދާން މަސައްކަތްކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އާއި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މެޗެއްގެ ތެެރެއިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ދަ ގްރާންޑޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ކައިރިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ބައްސާމް ބޯޅަ ހިފައިގެންދާން މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: މާޒިޔާގެ ނިހާޓް (ކ) އާއި އެ ޓީމުގެ ހަމްޕު ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: އީގަލްސްގެ އިންމަ (ކ) ސަސްގެ ކީޕަރު ޝަފީއު ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދާން މަސައްކަތް ކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: މާޒިޔާގެ އުމެއިރު އެކްރަބެޓިކް ކިކަކުން ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މެޗެއްގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ އަންކޮ ބޯޅަ ހިފައިގެން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ދަ ގްރާންޑޭގެ ސަންމެ (ކ) ކައިރިން މާޒިޔާގެ ދާދު ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ދަ ގްރާންޑޭ ކުޅުންތެރިއަކު ކައިރިން މާޒިޔާގެ ހަމްޕު ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: އީގަލްސްގެ ޒައިން ޓީސީގެ ކީޕަރު އިމްއާން ކައިިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ: ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް މި ފަހަރު މި ބާއްވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު: މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، ފުރަތަމަ ކުޅޭނީ ލީގު ބުރެއް، އެ އަށް ފަހު އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނެ: ޓީސީގެ ކުުޅުންތެރިއަކު ކައިރިން ވެލެންސިއާގެ އަސްހަދު (އަޑޭ) ބޯޅަ ހިފައިގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


ފޮޓޯ؛ 4 އަހަރަށްފަހު ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕް ކުރިއަށް!

6 ޖަނަވަރީ 2022 - 12:54 0