Advertisement

އޭޑީކޭ ޗެރިޓީ ރަން ފެށުން

5 ޖަނަވަރީ 2022 - 14:41 0

މުހައްމަދު ޝާބިން

މުހައްމަދު ޝާބިން

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރި 35 ގަޑިއިރުގެ ދުވުމުގެ ހަރަކާތް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު މިއަދު ވަނީ ފައްޓަވައިދެއްވާފައި - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމް ކުރި 35 ގަޑިއިރުގެ ދުވުމުގެ ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު - އޭޑީކޭގެ އެމްޑީ ފަސްޓް ލޭޑީއަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - ދުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިން ކަސްރަތު ކުރަނީ. މިދުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މަދުވެގެން އެއް ކިލޯމީޓަރު ދުވަން ޖެހެ އެވެ. އެއީ އެކުވެނި ޓްރެކް ވަށާ ތިން ބުރެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - ދުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިން ކަސްރަތު ކުރަނީ. މިދުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް މަދުވެގެން އެއް ކިލޯމީޓަރު ދުވަން ޖެހެ އެވެ. އެއީ އެކުވެނި ޓްރެކް ވަށާ ތިން ބުރެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - އެކުވެނި ދުވާ ޓްރެކްގައި ކުރިއަށްދާ މި ޗެރިޓީ ރަން އަކީ "ދުވާހިތުން"، މި ޝިއާރުގެ ދަށުން 35 ގަޑިއިރު މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށްދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވުމެކެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިރު ފެށި މި ދުވުން ނިމޭނީ މާދާމާ ރޭގެ 20:00 އިރު އެވެ. --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ދުވާ ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރަކަށް 35 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޗެރިޓީއަށް ހަދިޔާ ކުރަން ޖެހޭ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - އެކި ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ކްލަބްތަކުންވެސް ވަނީ މިދުވުމުގައި ބައިވެރިވެފަ. ސާއިދު ސްޕޯރޓްސްގެ ދުވުންތެރިއެއް --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - އޭޑީކޭގެ އެމްޑީ އަހުމަދު އާފާލްވަނީ ދުވުން ފެއްޓެވުމުގައި ބައިވެރިވެ ދުވެފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - ޗެރިޓީ ރަންގެ ތެރެއިން - އާންމުން ދުވުމުގައި ބައިވެރިވަނީ --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


5 ޑިސެމްބަރު، 2022 - ޗެރިޓީ ރަންގެ ތެރެއިން - އޭޑީކޭގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ދުވެފައި --- ފޮޓޯ؛ މުހައްމަދު ޝާބިން / އަދަދު


އޭޑީކޭ ޗެރިޓީ ރަން ފެށުން

5 ޖަނަވަރީ 2022 - 14:41 0