Advertisement

ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

11 ނޮވެންބަރު 2021 - 10:30 0

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި، 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި 117 މުވައްޒަފަކަށް ވަނީ އެވޯޑު ދެއްވާފައި.


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އަރިހުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ޔުމްނާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވާރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން). -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު އާއި އަނބިކަނބަލުން ނަޒީހާ އަހުމަދު. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެންބަރު 10، 2021: ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ފޮޓޯ: ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

11 ނޮވެންބަރު 2021 - 10:30 0