Advertisement

ކޮޕް26 ސަމިޓް

2 ނޮވެންބަރު 2021 - 12:33 0


އޮކްޓޯބަރު 31، 2021: ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގްލާސްގޯގައި ކުރިއަށް ދާ އ.ދ.ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ކޮންފަރެންސް (ކޮޕް26)ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި "ރީޑިސްކަވަރިންގ ނައިޓްރޯޖަން" އިވެންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވަޑައިގެންވި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


އޮކްޓޯބަރު 31، 2021: ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގްލާސްގޯގައި ކުރިއަށް ދާ އ.ދ.ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ކޮންފަރެންސް (ކޮޕް26)ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި "ރީޑިސްކަވަރިންގ ނައިޓްރޯޖަން" އިވެންޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވަޑައިގެންވި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


އޮކްޓޯބަރު 31، 2021: ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގްލާސްގޯގައި ކުރިއަށް ދާ އ.ދ.ގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާބެހޭ ކޮންފަރެންސް (ކޮޕް26)ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި "ރީޑިސްކަވަރިންގ ނައިޓްރޯޖަން" އިވެންޓްގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ސަމިޓްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ސަމިޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ސަމިޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ސަމިޓްްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތްގެ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ ހައި-ލެވެލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26ގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތްގެ ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ ހައި-ލެވެލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


1 ނޮވެންބަރު 2021


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަގުރީރުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަގުރީރުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ސަމިޓްްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ނޮވެމްބަރު 1، 2021: ކޮޕް26 ސަމިޓްްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ކޮޕް26 ސަމިޓް

2 ނޮވެންބަރު 2021 - 12:33 0