Advertisement

ށ. އަދ ރ. އަތޮޅަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

9 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 17:56 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ މަޝަވަރާ ކުރައްވާފައި - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ރައީސް ސޯލިހު ސެޕްޓެމްބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ޖުމްލަ 10 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ރަށްތަކުގައި ކުރިޔަށްދާ އަދި ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަޝްރޫތަކާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާ އެއްކޮށް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.. ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް


ށ. އަދ ރ. އަތޮޅަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

9 ސެޕްޓެންބަރު 2021 - 17:56 0