Advertisement

30 މިނެޓުތެރޭ އާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުން އަނދާ އަޅިއަށް!

31 އޮގަސްޓު 2021 - 14:04 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުޅުމާލޭ 147 ވަނަ ފްލެޓުގައި ރޭ 7:17 ހާއިރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ 7:44 ހާއިރު އެވެ. ރޯވި އެޕާޓުމެންޓުގެ އެއް ކޮޓަރި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވި. މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ލިބުނު ޝޮކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެކަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ.


ހުޅުމާލެ އަލިފާން: ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވި އެޕާޓްމެންޓުގެ ބެލްކަނި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އެޕާޓްމެންޓުގެ ބޭރަށްވާ ގޮތައް ހަރުކޮށްފައިވާ އޭސީގެ އައުޓްޑޯ ޔުނިޓަށް ވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ރޯވި 147 ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓު-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ރޯވި އެޕާޓުމެންޓު ތަހުގީގަށް ބަންދުކޮށްފައި، އެ އެޕާޓުުމެންޓު ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ރޯވި އެޕާޓުމެންޓުގެ ފާރުތަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ރޯވި އެޕާޓުމެންޓުގެ ބޭރު-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހް / އަދަދު


ރޯވި ފްލެޓުގެ އެހެން އެޕާޓުމެންޓެއްގައި އުޅޭ ބައެއްގެ ސިޓީން ރޫމުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފަންކަލަށްވެސް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


އެޕާޓުމެންޓުގެ ފާރުތަކަށް ދުމުގެ އަސަރުކޮށް ދިލަ ހިފާފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


އެ ފްލެޓުގެ ސިޑި ތަކާއި ފާރުތަކަށްވެސް ވަނީ ދުމުގެ އަސަރުކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ރޯވި އެޕާޓުމެންޓުގެ ދެވަނަ ފްލޯގެ ބޭރު-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


30 މިނެޓުތެރޭ އާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުން އަނދާ އަޅިއަށް!

31 އޮގަސްޓު 2021 - 14:04 0