Advertisement

ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތަށި އުފުލާލުން

24 އޮގަސްޓު 2021 - 12:53 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުތީ ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް. ފައިނަލް މެޗުން ބުރު މޮޅުވީ 11-0 އިން. ބުރުން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލީ މެޗަކުން ބަލިނުވެ.


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ ކުޅުންތެރިން ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު ނިމާދު (ނިމާ) އުރާލައިގެން--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ގައުމީ ކެޕްޓަން އަކްރަމް (ކ) ބުރުގެ އޮންލީ ކަރުގައި މެޑަލް އަޅުވަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބިސް ބުރުގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ބުރު ޓީމަށް ބިސް ބުރުގެ ފަރާތުން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް ދެނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ ޔޫކްރެއިން މިޑްފީލްޑަރު އިލިއާ ބޯޅަ ހިފައިގެން--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބުރުގެ އޮންލީ (ވ) ބިސް ބުރުގެ ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ބިސް ބުރުގެ މާހިދު (ކ) ބުރުގެ އިލިއާ ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެން--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


މާލެ- އޮގަސްޓް 24، 2021: ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބިސް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: ބުރުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 11-0 އިން މޮޅުވެގެން: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ބުރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ--. ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު/ އަދަދު


ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ތަށި އުފުލާލުން

24 އޮގަސްޓު 2021 - 12:53 0