Advertisement

އެތައް ބަޔަކު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް

20 ޖުލައި 2021 - 10:00 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ.


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު މާލޭގައި އޮތް ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ދެ އީދާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު މާލޭ ސިޓީގައި ނުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް އައި ބަދަލާއެކު މި އީދުގެ ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މާލޭގައި މިއަދު ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. މި ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ކުދިބޮޑު، ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ޖަމާވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


އެތައް ބަޔަކު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް

20 ޖުލައި 2021 - 10:00 0