Advertisement

53 އަހަރަށް ފަހު އިޓަލީން ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން

12 ޖުލައި 2021 - 10:10 0

އިޓަލީން އެންމެ ފުރަތަމަ ޔޫރޯއެއް ކާމިޔާބުކުރީ 1968 ވަނަ އަހަރު. އޭގެ ފަހުން މިވީ 53 އަހަރު ތެރޭ އެ ޓީމު ވަނީ ދެ ފަހަރު ފައިނަލުގައި ކުޅެފައި. އެއީ 2000 ވަނަ އަހަރާއި 2012 ވަނަ އަހަރު. އެ ދެ މެޗުގައި ބަލިވީ ފްރާންސާއި ސްޕެއިން އަތުން. ރޭ އިންގްލެންޑް ބަލިކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން.


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: ރޭގެ މެޗުގެ ދެ ވަނަ މިނިޓްގައި އިންގްލެންޑަށް ލީޑުނަގައިދިނުމަށް ފަހު ލޫކް ޝޯ އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީގެ ކެޕްޓަން ކިއެލީނީ އާއި އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ކޭން ބޯޅައިގައި ބޮލުން ޖަހަން މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި އިޓަލީގެ ބޮނޫޗީ (ކ) އާއި ކިއެލީނީ (ވ) ކައިރިން އިންގްލެންޑްގެ ސްޓާލިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީގެ ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު ބޮނޫޗީ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީގެ ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު ބޮނޫޗީ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީގެ ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު ބޮނޫޗީ އުފާފާޅުކުރަނީ: އޭނާ އަކީ ޔޫރޯ ފައިނަލެއްގައި ލަނޑު ޖެހި އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީގެ ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: ރޭގެ މެޗުގައި ދަނޑަށް އެރި ސަޕޯޓަރަކު ހުއްޓުވަން ދަނޑުގެ ސެކިއުރިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިންގްލެންޑްގެ ސަކާ ބޯޅަ ހިފައިގެންދިޔަ ނުދީ އޭނާ ގައިގައި ކިއެލީނީ ހިފަހައްޓަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދޭން ޖޯޖީނިއޯ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ޕިކްފޯޑް މަތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިންގްލެންޑްގެ ސަކާ ޖެހި ޕެނަލްޓީ އިޓަލީގެ ކީޕަރު ޑޮންނަރުންމާ މަތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވުމުން އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރާއިރު އިންގްލެންޑްގެ ކުޅުންތެރިން މާޔޫސްވެފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ޑޮންނަރުންމާ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިޓަލީގެ ކުޅުންތެރިން ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު އިޓަލީގެ ބޮނޫޗީ އާއި ކޯޗު މަންޗިނީ އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 12، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން އިޓަލީން ވަނީ 3-2 އިން ޕެނަލްޓީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި: މިއީ 53 އަހަރު ތެރޭ ޔޫރޯ ޗެމްޕިއަންކަން އިޓަލީ އަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިންގްލެންޑްގެ ފަހު ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވި ސަކާ އަށް ހިތްވަރުދެނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


53 އަހަރަށް ފަހު އިޓަލީން ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން

12 ޖުލައި 2021 - 10:10 0