Advertisement

އިންގްލެންޑް 55 އަހަރަށް ފަހު ފައިނަލަކަށް

8 ޖުލައި 2021 - 09:10 0

ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ އެ ޓީމުން ބައިނަލް އަގުވާމީ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އިންގްލެންޑްގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އެ ޓީމު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ޔޫރޯ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އިޓަލީއާ.


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިނގިރޭސި ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއްގައި އެރިކްސަންގެ ނަމާ އެކު ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައި ޑެންމާކްގެ ކެޕްޓަން ސިމޯން ކިއޭއާ ހަވާލުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ޑެންމާކްގެ މޭލާ (ވ) ކައިރިން އިންގްލެންޑްގެ ސަކާ ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ޑެންމާކްގެ ޑަމްސްގާޑް ހިލޭ ޖެހުމުން ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޑަމްސްގާޑް (ވ) އާއި ސްޓްރޮއިގާ ލާސެން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޑެންމާކްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޑެންމާކް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ސިމޯން ކިއޭ ފައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ބޯޅަ ވަންނަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ކޭން އިންގްލެންޑް މޮޅުވި ގޯލު ޖަހަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: ކޭން، ޕެނަލްޓީގެ ރީބައުންސް ބޯޅަ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: މޮޅުވި ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: މޮޅުވި ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: މޮޅުވި ގޯލު ޖެހުމަށް ފަހު އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: މެޗަށް ފަހު އިންގްލެންޑްގެ ކީޕަރު ޕިކްފޯޑް (ކ) އާއި ޑިފެންޑަރު ސްޓޯންސް އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިނގިރޭސި ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް މެޗަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 8، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2-1 އިން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަކުން ފުރުސަތު ހޯދާފައި: މިއީ 55 އަހަރު ތެރޭ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު: މެޗަށް ފަހު އިނގިރޭސި ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


އިންގްލެންޑް 55 އަހަރަށް ފަހު ފައިނަލަކަށް

8 ޖުލައި 2021 - 09:10 0