Advertisement

ނުވަ އަހަރަށް ފަހު އިޓަލީ ޔޫރޯގެ ފައިނަލަށް ދިއުން

7 ޖުލައި 2021 - 08:58 0

އިޓަލީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދީ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ސްޕެއިން 4-2 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު. ފައިނަލުގައި އިޓަލީ ކުޅޭނީ ޑެންމާކް ނޫނީ އިންގްލެންޑާ ދެކޮޅަށް. އިޓަލީ އެންމެ ފަހުން ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނީ 2012 ވަނަ އަހަރު.


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ރޭގެ މެޗުގެ ތެރެއިން އިޓަލީގެ ބަރެއްލާ (ވ) އާއި ސްޕެއިންގެ ޕެޑްރީ ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ސްޕެއިނުގެ އޮލްމޯ (ވ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން އިޓަލީގެ ބޮނޫޗީ މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: އިޓަލީގެ ކިއޭސާ (ވ) އަށް ބޯޅަ ލިބުމުގެ ކުރިން ސްޕެއިންގެ ލަޕޯޓް އެ ބޯޅަ އަށް ޓެކަލްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ރޭގެ މެޗުގެ ތެރެއިން ސްޕެއިންގެ ކޯޗު އެންރީކޭ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބުނެދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: އިޓަލީގެ ކިއޭސާ އެ ޓީމަށް ލީޑުނަގައިދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: އިޓަލީގެ ސަޕޯޓަރުން ލަނޑަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ކިއޭސާ ކޯނަރު ދަނޑިކައިރީގައި އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ކިއޭސާ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ސްޕެއިންގެ މޮރާޓާ (ކ) އިޓަލީގެ ގޯލަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު މޮރާޓާ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު މޮރާޓާ އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: އިޓަލީގެ ލޮކަޓެއްލީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ސްޕެއިންގެ ކީޕަރު އުނާއި ސިމޯން މަތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: އިޓަލީގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޮންނަރުންމާ ޕެނަލްޓީއެއް މަތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: ޖޯޖީނިއޯ އިޓަލީގެ ފަސް ވަަނަ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ލަންޑަން - ޖުލައި 7، 2021: ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފް ނިމުނުއިރު ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އޮތީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި، ނަތީޖާ ނެރެން ޕެނަލްޓީ ޖެހިއިރު އިޓަލީ މޮޅުވީ 4-2 އިން: އިޓަލީގެ ޖޯޖީނިއޯ އާއި ޕެސީނާ މެޗަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ


ނުވަ އަހަރަށް ފަހު އިޓަލީ ޔޫރޯގެ ފައިނަލަށް ދިއުން

7 ޖުލައި 2021 - 08:58 0