Advertisement

ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުން ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭއްވި ކޭމްޕް

14 ޖޫން 2021 - 13:17 0

ބީއެމްއެލްގެ ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ހިންގި ކޭމްޕްގައި މުވައްޒަފުންތަކެއް ލޭ ހަދިޔާ ކުރަނީ: މި ހަރަކާތް ބޭންކުން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއް ފަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ. މިފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، މާލޭގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މަނަދޫގައި


ބީއެމްއެލްގެ ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ހިންގި ކޭމްޕްގައި މުވައްޒަފުންތަކެއް ލޭ ހަދިޔާ ކުރަނީ: މި ހަރަކާތް ބޭންކުން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއް ފަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް


މާލެ އާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މަނަދޫގައި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޭމްޕްތަކުގައި މިހާތަނަށް ބީއެމްއެލްގެ 70 މުވައްޒަފަކު ވަނީ ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ. -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް


މި ހަރަކާތް މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔައި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސަސްއާ ގުޅިގެން. އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އަތޮޅު އަދި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ގުޅިގެން. -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް


މި ކޭމްޕްތަކުގެ ކުރިން ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރިވިސް އާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް


ބީއެމްއެލްއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބޭންކުގެ އަމާޒަކީ މުވައްޒަފުން އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން. -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް


ބީއެމްއެލްއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބޭންކުގެ އަމާޒަކީ މުވައްޒަފުން އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ހަރާކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން. -- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް


ބީއެމްއެލް މުވައްޒަފުން ތެލެސީމިޔާ ކުދިންނަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ބޭއްވި ކޭމްޕް

14 ޖޫން 2021 - 13:17 0