Advertisement

މާލޭ ފަޅުތެރޭން ފަޅުވެރިންގެ ލޮކްޑައުން

1 ޖޫން 2021 - 17:41 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ.


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މާލޭގެ ތޮއްޓަށް ކައިރިކުރާ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިން ވެސް ތިބެނީ ދަތުރުގައި އެނބުރި ރަށަށް ދެވެންދެން އޭގެން ނުފައިބަ އެވެ. ލޮކްޑައުންގައި އޮތް މާލެއަށް ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ނެތްއިރު، މިއީ ފަޅުވެރިން ކުރަމުންދާ ތަފާތު ތަޖުރިބާއެކެވެ... ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާޙް / އަދަދު


މާލޭ ފަޅުތެރޭން ފަޅުވެރިންގެ ލޮކްޑައުން

1 ޖޫން 2021 - 17:41 0