Advertisement

ކޮވިޑް މަރެއްގެ ޖަނާޒާ؛ ސަހަރާ ފުރެނީ

23 މޭ 2021 - 10:48 1

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ހުސެއިން ޝަޔާހް

ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: މަރުތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު ކޮވިޑްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޖަނާޒާތަކަކީ ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމެކެވެ. - ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ކޮވިޑް މަރެއްގެ ޖަނާޒާ؛ ސަހަރާ ފުރެނީ

23 މޭ 2021 - 10:48 1