Advertisement

ހިތްތަކުގެ ޝުއޫރުން, ދިވެހިން ފަލަސްތީނާ އެކު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަކުއްޖަކު ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ފަލަސްތީނު ދިދައެއްގެ ކައިރި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަކުއްޖަކު ފަލަސްތީނު ދިދައެއް ހިފައިގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަކުއްޖަކު ފަލަސްތީނު ދިދައެއް ހިފައިގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި ފަލަސްތީނު ދިދައެއް ހަރުކޮށްގެން މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަކުދިންތަކެއް ފަލަސްތީނު ދިދައާއި ޝުއޫރުތަކެއް ހިމެނޭ ކުރެހުންތަކެއް ހިފައިގެން ގޭގެ ދޮރުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަކުދިންތަކެއް ގޭގެ ބެލްކަނީގައި ފަލަސްތީނު ދިދައެއް ހަރުކޮށްގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަ ދެކުދިންނާއެކު މީހަކު ފަަލަސްތީނު ދިދަތަކެއް ހިފައިގެން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މަޑުކޮށްލައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަ ކުއްޖަކު ފަަލަސްތީނު ދިދައެއް ހިފައިގެން މަގުމަތީގައި ދުވެލަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ފަލަސްތީނު ދިދަތަކެއް ހިފައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި ކުޑަކުއްޖަކު ފަލަސްތީނު ދިދައެއް ހޫރަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކުޑަކުއްޖަކު މޫނުމަތީގައި ފަލަސްތީނު ދިދައެއް ކުރަހައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި ފަލަސްތީނު ބޮޑު ދިދައެއް ޖަހައިގެން މީހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ފަލަސްތީނު ބޮޑު ދިދައެއް ހަރުކޮށްފައި---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި ކުދިންތަކެއް ފަލަސްތީނު ދިދަތަކެއް ހޫރަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ގެއެއްގެ ދޮރުމަތީ ކުޑަކުއްޖަކު ފަލަސްތީނާއި ރާއްޖޭގެ ދިދައެއް ހިފައިގެން---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ދިވެހިން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބޭއްވި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު, ކާރެއްގައި ފަލަސްތީނު ދިދަތަކެއް ޖަހައިގެން ބަޔަކު ދުއްވަނީ---ފޮޓޯ: ހުސައިން ޝަޔާހު / އަދަދު


ހިތްތަކުގެ ޝުއޫރުން, ދިވެހިން ފަލަސްތީނާ އެކު

18 މޭ 2021 - 20:10 0

ހުސެއިން ޝަޔާހް
ހުސެއިން ވަހީދު

ހުސެއިން ޝަޔާހް

އަދި

ހުސެއިން ވަހީދު