Advertisement

ޖުމްލަ ބަޖެޓް

5.7% +

36.9

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ހަރަދު

1.7% +

34

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

އާމްދަނީ

14.9% +

21.4

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ޑެފިސިޓް

20.7% -

9.7

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ރިއަލް އެސްޓޭޓުގެ ޓޫރިޒަމަށް ގާފަރުފަޅާއި ހަންކެޑެ ކަނޑައަޅައިފި

ގާފަރުފަޅުގައި ޓޫރިޒަމް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގަން ސަރުކާރުން ނިންމީ، ކުރިން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގަން އުޅުނު ހއ. ދައްޕަރާ ގުޅިގެން އުފެދުނު މައްސަލައިގައި ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެންނެވެ.

ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ގޮތް

ސިއްހީ، ތައުލީމީ ދާއިރާ

8.7

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ޕީއެސްއައިޕީ

6.3

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

އިގުތިސޯދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް

8.1

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް

2.3

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

3.1

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

1.5

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

ދިފާއީ، އަދުލް އިންސާފު، އަމަން ބަލަހައްޓަން

4.7

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

އާންމު، އިޖުތިމާއީ، ދީނީ ހިދުމަތް، ދަރަނީގެ ހަރަދު

8.3

ބިލިއަން
ރުފިޔާ

މަގްބޫލް
އެންމެ ފަހުގެ