Advertisement

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދޫކޮށްލައިފި

6 އޮގަސްޓު 2022 - 13:46 0

މުހައްމަދު އުޝާމް

މުހައްމަދު އުޝާމް

މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ: އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝާބިން | އަދަދު


ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދޫކޮށްލައިފި

6 އޮގަސްޓު 2022 - 13:46 0

ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެތަނަށް ވަދެގަނެ, ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހައްޔަރު ކުރުމުން ކޯޓުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. އޭގެ ފަހުން ނުވަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދު އިތުރު ކުރުމަށްފަހު، ތިން ވަނަ ފަހަރަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ދިނެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވީ މިއަދަށެވެ.

ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވަން ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުންގެ ހަރަކާތުގައި ބޭނުންކުރި ދިދަތައް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުހައްމަދު އިސްމާއީލްގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރުމުން ކޯޓުން ވަނީ އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ.

"މި ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޗެއާ މުހައްމަދު އިސްމާއީލްގެ ބަންދަށް ފަހުން ދިން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ކޯޓަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރީ، ކޯޓުން ނިންމީ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް،" މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހަރަކާތްތެރިވާ ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު މި ނޫހަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން މުހައްމަދު އިސްމާއީލް އެ ދިދަތައް ނެރެމުންދާ މަންޒަރު ހިމެނޭ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތަކެއް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި އެވެ. އެ ދިދަތަކަކީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުން ގެންދިޔަ ދިދަތަކެއް ކަން އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް އޮފިޝަލުން މި ނޫހަށް ކަށަވަރު ވެސް ކޮށްދިނެވެ.

މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް

ޖޫން 21، ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:30 ގައި ފެށި ޔޯގާ ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅަން ގަދަކަމުން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެ ބަޔަކު ހަމަލާ ދިނެވެ. އެ ހަރަކާތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުއްޓައި ބަޔަކު ދަނޑަށް ވަދެގަނެ އަޑު ގަދަކުރަމުން އެ ހަރަކާތް ހުއްޓުވި އެވެ. އެވަގުތު އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރާއި އދ.އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިބޭ ޑިޕްލޮމެޓުން ވެސް ތިއްބެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ތިއްބައި, ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވައި އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް ހަމަލާ ދޭން ބަޔަކަށް ވަދެވުމުން ފުލުހުންނަށް ވެސް ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އަދި, އެ ހަރަކާތުގެ މައުލޫމާތު ކުރިން ލިބިފައިވާއިރު, އެކަމަށް ފުލުހުންނަށް ތައްޔާރުވެފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި މިކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބަލަން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރިވިއުއަކަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ގޭޓްތަކުން މީހުންތައް ވަދެގަނެ, ދިދަތަކުން ބައެއް މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ މީހުންގެ ހަމަލާ އަމާޒުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެއްވެސް ޑިޕްލޮމެޓަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ.

އެ މީހުން ދަނޑަށް ވަދެގަތީ ދަނޑުގެ ބޭރުގައި ޖަހާފައި ހުރި ފެންސް ވެސް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު އެވެ. އެ ތަނުގައި ޖަހާފައި ހުރި ބައެއް ބޯޑުތަކަށް ވެސް ގެއްލުން ދިނެވެ. ފުލުހުންނަށް އެ މީހުން ބޭރުކޮށްލެވުނީ 40 ވަރަކަށް މިނެޓު ފަހުންނެވެ. އަދި، އެއްވި މީހުން ފޮނުވާލަން ކަރުނަ ގޭސް ވެސް ޖެހި އެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް 20 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެއިން ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.